سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.
1
آخرین زمان بروزرسانی: 1397/01/28 ساعت 23:08

قیمت دلار کانادا

منبع خرید فروش زمان بروزرسانی
صرافی عباسی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:08
صرافی شریفی - کرمان - - 1397/01/28 ساعت 23:09
صرافی مجتهدی - تهران 1.00 1.00 1397/01/28 ساعت 23:09
صرافی آپادانا - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:09
صرافی اهورا - تهران 3,340 3,350 1397/01/28 ساعت 23:10
صرافی اکسیر - لواسان - - 1397/01/28 ساعت 23:10
صرافی تاجمیر - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:11
صرافی رادین - تهران 3,850 4,040 1397/01/28 ساعت 23:12
صرافی زاهدی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:12
صرافی زروان - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:13
صرافی والا - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:13
صرافی قرن - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:14
صرافی نیکان - تهران 4,000 4,520 1397/01/28 ساعت 23:14
صرافی ایران - تهران 1.00 1.00 1397/01/28 ساعت 23:18
صرافی تهرانی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:19
صرافی اقبال - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:20
صرافی اچ ام - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:20
صرافی کاشانی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:20
صرافی سپند - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:21
صرافی علیزاده - شیراز - - 1397/01/28 ساعت 23:21
صرافی الهی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:22
صرافی کوروش - تنکابن - - 1397/01/28 ساعت 23:22
صرافی امین - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:23
صرافی ارگ - تهران 4,110 4,250 1397/01/28 ساعت 23:25
صرافی ملت - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:26
صرافی التین - تهران 1.00 1.00 1397/01/28 ساعت 23:26
صرافی المپیک - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:27
صرافی پارسی - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:27
صرافی نام آور - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:28
- تهران 4,210 4,310 1397/01/28 ساعت 23:28
- تهران 3,740 3,800 1397/01/28 ساعت 23:30
صرافی رستمی - تهران 4,424 4,624 1397/01/28 ساعت 23:31
- تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:31
- تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:32
- تهران 4,400 4,550 1397/01/28 ساعت 23:33
- مشهد 4,000 4,100 1397/01/28 ساعت 23:33
صرافی میرداماد - تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:34
- تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:36
- تهران - 3,333 1397/01/28 ساعت 23:36
- تهران - - 1397/01/28 ساعت 23:36
- مشهد 3,870 3,970 1397/01/28 ساعت 23:37
صرافی صما - تهران 33,399 33,399 1397/01/28 ساعت 23:38
- تهران 3,275 3,270 1397/01/28 ساعت 23:38