ساقي بچه های كرج فوت کرده ، مشتري هایش براي دفن و مراسمش سر خاك او ، سنگ تمام گذاشتند .


#491552661ساقي بچه های كرج فوت کرده ، مشتري هایش براي دفن و مراسمش سر خاك او ، سنگ تمام گذاشتند . 😄

این خبر در کانال های تلگرامی بازنشر شده است / تاریخ درج خبر 1348-10-11 3:30:00 می باشد. این خبر توسط موتور جستجوگر شبکه های اجتماعی هرخبر جمع آوری شده و الزاما محتوای آن مورد تایید این مجموعه نمی باشد.