خواص درمانی فیروزه – قسمت دوم

ﺧﻮاص ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻓﯿﺮوزه در ﻫﺮ ﺻﺒﺢ

خواص درمانی فیروزه – قسمت دوم

ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺐ ﭼﺮاغ ﮔﻮﯾﺪ: ﻫﺮ ﮐﻪ ﺻﺒﺎح از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﯿﺰد و ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻓﯿﺮوزه اﻧﺪازد در آن روز ﻣﮑﺮوﻫﯽ ﺑﻪ وي ﻧﺮﺳﺪ و در ﻏﺎﯾﺖ ﻓﺮح و ﻧﺸﺎط ﺑﺎﺷﺪ. و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ در ﻓﯿﺮوزه ﻧﮕﺮیستن ﻣﻮﺟﺐ درازي ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﯿﺮوزه ﺑﺎ ﺧﻮد دارد ﺧﻮاب ﻫﺎي ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﺒﯿﻨﺪ و دﺷﻤﻦ ﺑﺮ وي ﻇﻔﺮ ﻧﯿﺎﺑﺪ و از ﻫﯿﭻ آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺘﺮﺳﺪ و ﭘﯿﺶ ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺣﮑﺎم و زﻣﺮه ﺧﻼﯾﻖ ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﮑﺮم ﺑﺎﺷﺪ.

و ﺑﺎزﻫﻢ ﺟﻨﺎب ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺐ ﭼﺮاغ ﮔﻮﯾﺪ: ﮐﺴﯽﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻨﺪ از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﺸﺮات ﻣﻮذي در اﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. وﻟﯽ از ﺧﻮاص آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮي ﺻﻮﻟﺖ و ﻫﯿﺒﺖ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻓﯿﺮوزه ﻫﯿﺒﺖ را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻟﺬا ﻣﻠﻮك و ﺳﻼﻃﯿﻦ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪن

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺮي ﮔﻔﺖ: دﺧﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد را ﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﺑﺴﯿﺎر او را دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ و ﻓﺮزﻧﺪ از او ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﻣﺪ. ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﻟﻨﻘﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم رﻓﺘﻢ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻋﺮض ﮐﺮدم. ﭘﺲ ﺗﺒﺴﻢ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮ اﻧﮕﺸﺘﺮي ﮐﻪ ﻧﮕﯿﻨﺶ ﻓﯿﺮوزه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ ﮐﻦ اﯾﻦ آﯾﻪ را: رب ﻻ ﺗﺬرﻧﯽ ﻓﺮدا و اﻧﺖ ﺧﯿﺮ اﻟﻮارﺛﯿﻦ. ﭼﻨﺎن ﮐﺮدﯾﻢ، ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺖ از آن زن ﭘﺴﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.

ﺣﻀﺮت رﺳﻮل (ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ) ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮي ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻋﺎ و در آن دﺳﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ او را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ.

ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ﻧﻤﺎزﻫﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮي از ﻓﯿﺮوزه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و در دﺳﺖ ﮐﻨﺪ و در قنوت ﺑﺎ دﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه در آن اﺳﺖ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﺎﯾﺶ رد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻧﺎ اﻣﯿﺪ از درﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

فیروزه در منظر دین

در ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺧﻮاص ﻓﯿﺮوزه رواﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري از اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر (ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم) و ﺣﮑﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ است. از ﺟﻤﻠﻪ

از ﺣﻀﺮت اﻣﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه در دﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻣﻔﻀﻞ ﻋﻤﺮ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ: روزي ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم رﻓﺘﻢ و اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻓﯿﺮوزه در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ. ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اي ﻣﻔﻀﻞ ﻓﯿﺮوزه ﺳﯿﺮﮔﺎه دﯾﺪه ﻫﺎي ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﻮﻣﻨﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ دورﮔﺮداﻧﻨﺪه ي دردﻫﺎﺳﺖ از دﯾﺪه ﻫﺎي اﯾﺸﺎن ...

ﻓﯿﺮوزه ﭼﺸﻢ را ﻗﻮت، ﺳﯿﻨﻪ را ﮔﺸﺎﯾﺶ و ﻗﻮت دل را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. و ﭼﻮن ﭘﯽﮐﺎري رود آن را در دﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺮدد ﺣﺎﺟﺘﺶ ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﮐﺘﺎب ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻏﺮاﯾﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﻓﯿﺮوزه ﮔﻮﯾﺪ: ﻓﯿﺮوج  ﺟﻮﻫﺮﯾﺴﺖ ﻓﺮخ دارﻧﺪ ﺑﺎﻣﺪاد ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ وي آﯾﺪ ﻧﻮر دل را زﯾﺎد ﮐﻨﺪ. در ﻣﻌﺠﻮن ﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮر ﺳﻢ ﻫﺎ دﻓﻊ ﮐﻨﺪ در اﮐﺤﺎل ﺳﺎﯾﻨﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ دﻫﺪ.

نظرات
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد
اخبار سایر رسانه ها