خواص متافیزیک کانی ها – قسمت سوم

خواص متافیزیک کانی ها – قسمت سوم

فیروزه

فیــروزه نــزد اقــوام باســتانی جنــوب ایــالات متحــده ســمبل اتصــال و تعــادل زمیــن و آســمان اســت. اســتفاده بهینــه آن در هنگامــی اســت کــه احســاس عــدم تعــادل مــی کنیــد به منطور ترازکــردن و شــادابی ســلول بسیار کاربرد دارد. این گوهر بــه مدیتیشــن کمــک کرده، بــرای شــما آســودگی خاطــر آورده و اجــازه مــی دهــد داده هــای فیزیکــی را بهتــر درک کنیــد. از آن بــرای افزایــش قــدرت خلاقیــت و صادقانــه ســخن گفتــن بــدون تــرس اســتفاده مــی شــود! فیــروزه چاکراهــای شــما را تنظیــم و هماهنــگ مــی کنــد. در مدیتیشــن فیروزه بــه آغــاز یــک ارتبــاط عاشــقانه و تلــه پاتــی کمــک مــی کنــد. این گوهر آبی رنگ زیبا مــی توانــد بــه شــما بــرای ســازگاری بیشــتر بــا دیگــران کمــک کنــد. اگــر شــما ظاهــراً فرد بدشانسی هســتید، فیــروزه ایــن عــدم تعــادل و ارتعاشــات مضــر را درون خــود جــذب کــرده و گاهــی خــود زیــر ایــن فشــارها خــرد مــی شــود. فیــروزه انــرژی هــای شــما را تنظیــم کــرده و آن را دوبــاره بــه جهــان انتقــال مــی دهــد. از نظــر فیزیکــی، فیــروزه کل بــدن را تقویــت و هماهنــگ  مــی سازد.

الیوین (Olivine)

 

الیویــن سنگی از جنس سیلیکات آهن منیزیوم، مربــوط بــه چاکــرای قلــب شــما اســت و می توانــد بــرای تعــادل و تحریــک انــرژی آن اســتفاده شــود. الیویــن ســنگی اســت بــرای مهربانــی و یــک انــرژی مســاعد دارد کــه بــرای سلامتی بسیار خــوب می باشد. این ســنگ بــه تولــد دوبــاره و نو شدن، کمــک مــی کنــد. همچنیــن الیویــن فراوانی، رونــق و شــکوفایی به همراه مــی آورد. این گوهر بــه ســلامت و هماهنگــی بیــن ارتبــاط همــه چیــز بــه ویــژه ازدواج کمــک مــی کنــد. الیویــن مــی توانــد اســترس در روابــط، خشــم و حســادت را کاهــش داده، ســرعت رونــد پیــری را کــم و زخــم معــده و مشــکلات گوارشــی را بهبــود بخشــد. الیوین, مــی توانــد بــه پیــدا کــردن وســایل گمشــده، کســب دانــش و تقویــت توانایــی هــای ذهنــی کمــک مــی کنــد. این گوهر یــک  هرز محافظتــی بســیار قــوی، بــرای حفاظــت رفــاه عاطفــی، در اطــراف بــدن شــما ایجــاد مــی کنــد.

عقیق

 

عقیق ها جــزو گــروه کلســدونی هســتند و معمــولاً بــه صــورت لایــه هــای متحدالمرکــز و حلقــه هــای رنگیــن تشــکیل مــی شــوند. ترکیــب کانــی شناســی حلقــه هــا، مشــخص کننــده رنــگ آن هــا اســت. عقیق هــا بــه صــورت گونــه ای ســیلیکات مایــع از میــان ســنگ ماتریکــس متخلخــل داخــل حفــره هــا شــکل گرفتــه و بــه آرامــی آنهــا را پــر کــرده و بــه ســمت مرکــز مــی رود. بعضــی از عقیق هــا  در اشکال پرماننــد، شجری و حبــاب گونــه تشــکیل مــی شــوند. این گوهر را محافظـ شــگفت انگیــز می نامند؛ عقیق هــا گوهــر هــای قدرتمنــد شــفا دهنــده کــره زمیــن هســتند و عمدتــاً در رشــد فیزیکــی و روحــی انســان نقــش دارنــد. لایــه هــای آن در بازگشــایی ســطوح جدیــدی از آگاهــی (هوشــیاری) ذهنــی در مدیتیشــن، ماننــد افزایــش قــدرت فیزیکــی بدنتــان بــه شــما کمــک می کنــد. بســیاری از گونــه هــای مختلــف عقیق  در این فرآینــد هــا بــه واســطه راه هــای مخصــوص بــه خــود، کمــک کننــده انــد؛ امــا  تمامی ایــن گونــه هــا تمایــل بــه حفاظــت و زمینــی شــدن بالقــوه ای وجــود دارد.

 

نظرات
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد
اخبار سایر رسانه ها