خواص متافیزیک کانی ها – قسمت دوم

خواص متافیزیک کانی ها – قسمت دوم

طلا

طــلا توســط بســیاری از فرهنــگ هــا بــه عنــوان شــفا دهنــده اصلــی، تثبیــت کننــده، یکنواخــت کننــده و متعــادل کننــده مطــرح شــده اســت. این فلز با ارزش ســمبول ســلامت، موفقیــت، عشــق، ســخاوت، قــدرت، روشــنی و تقــدس اســت. طــلا چاکــرای قلــب (Anahata) را متعــادل کــرده و شــکل گیــری افــکار را تقویــت مــی کنــد. این کانی بــرای بــاز کــردن و فعــال کــردن چشــم ســوم (Mantra)، شــبکه عصبــیحان یــه زیــر معــده و چاکــرای فوقانــی (تــاج) مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. طــلا مــی توانــد انــرژی هــای منفــی را از چاکراهــا و میــدان هــای انــرژی جســمانی، احساســی، عقلــی و روحــی بــدن، توســط انتقــال نیــروی ســرزندگی کانــی بــه شــما، بزدایــد. طــلا انرژیــی تولیــد مــی کنــد کــه هــم اشــتراک گذارنــده و هــم پذیرنــده اســت و بــه اســتفاده گســترده بــا ســایر جواهــرات اجــازه مــی دهــد. طــلا کیفیــت ســنگ هــا را کــه ذاتــاً درون آن هــا اســت، جــذب و نگهــداری مــی کنــد. این فلز گرانبها یــک کانــی عالــی بــرای شستشــوی جســمانی بــدن شــما اســت.

 

زمرد

زمــرد آشــفتگی هــای روحــی را متعــادل کــرده، ســردرگمی شــما  را در زمان و مــکان را دریافــت مــی کنــد، فرد را متمرکــز کــرده و بــه حــال مــی آورد. این گوهر گرانبها دارنده خود را بــرای تأمــل روح، میــل بــه خدمــت و عشــق برادرانــه و واقعــی ترقیــب مــی کنــد. زمرد انــرژی چاکراهــای شــمارا تقویــت کــرده، چشــم را رو بــه مالــک الهــی خــود بــاز کــرده و بــه شــما بینــش عمیــق روحانــی مــی بخشــد. زمــرد باعــث شــکوفایی، آرامــش، دلســوزی و تعــادل مــی شــود. این سنگ قیمتی از شــما در برابر وسوســه و فریــب محافظــت مــی کنــد. زمــرد ســنگ جاودانگــی فیزیکی و جــوان ســازی اســت، سرچشــمه جوانــی کــه جوانــی را حفــظ مــی کنــد. این گوهر با ارزش جواهــری شــگفت انگیــز بــرای تبــادل عشــق اســت.

نقره

نقــره انــرژی هــای منفــی را از بــدن شــما بیــرون کشــیده و روح الهــی را جایگزیــن آن مــی کنــد. این فلز گرانبها یــک ارتبــاط قــوی بیــن جســم شــما و اجــرام کیهانــی ایجــاد کــرده و وابســتگی بیــن جســم و اجــرام کیهانــی ناشــی از ایــن ارتبــاط را تقویــت مــی کنــد. نقــره  در مقیــاس وســیع (بــه فراوانــی) بــرای نگهــداری و جواهــر نشــان کــردن ســنگ هــای زینتــی بــه  کار می رود، چرا کــه قــادر اســت هــم ســنگ را جــذب و هــم کیفیــت گوهــری ســنگ) را در ســاطع نمــودن انــرژی اش، حفــظ (محافظــت) کرده و تاثیــری دائمــی  نفوذ کریســتال دارد. نقــره را می تــوان بــرای نصــب و متمرکــز ســاختن انــرژی کانــی هــای دیگــر نیــز بــه کار گرفــت؛ همینطــور می تــوان از آن بــرای خــارج ســاختن انــرژی هــای منفــی بدن از طریــق انتقــال نیروهــای مثبــت کانــی هــای دیگــر بهــره جســت. نقــره در عــدم قضــاوت دیگــران در رابطــه بــا شــما؛ بهبــود عملکردهــای شــخصی و مداومــت در ارتباطــات اجتماعــی تأثیــر گــذار اســت و عــلاوه بــر مــوارد مذکــور، نقــره باعــث افزایــش توانایــی در سلیس و روان صحبــت کــردن، تلفــظ محکــم، صلابــت گفتــار و افزایــش بلاغــت و سخنوری می شود.

نظرات
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد
اخبار سایر رسانه ها