خواص متافیزیک کانی ها

بــی شــک، خداونــد در هــر یــک از پدیــده هــای طبیعــی، بــه نفــع انســان خاصیتــی را قــرار داده اســت. انبیــای الهــی بــا ارائــه شــریعت دینــی خطــوط اصلــی خــوب وبــد هــر چیــز را بــرای مــردم بیــان کــرده انــد. انســان نیــز، بعضــی از ایــن خــواص را از راه تجربــه وتحقیــق بدســت آورده اســت. امــا، تــا شــناخت واقعــی وصحیــح از هــر چیــز کــه بالاتریــن درجــه ی علــم اســت، راه بســیاری را بایــد بپیمایــد.

خواص متافیزیک کانی ها

بهــره منــدی از خــواص ســنگ هــای جواهــر و اســتفاده از آثــار روحانــی آن از عهــد باســتان مــورد توجــه انســان بــوده اســت. کاربردهــای روان درمانــی و اطلاعــات علمــی در طــول تاریــخ کانــی شناســی، رفتــه رفتــه بــا گزافــه  وخرافــات آمیخته شــد. قصــه پــردازانِ بــی توجــه و مســتمعین عــوام، دامنــه ی جعلیــات  را گسترش دادنــد  ومدعیــان فرصــت طلــب، بــا بیــان اغــراق آمیــز خــواص و آثــار جواهــرات، در جهــت ســودجویی هــای خــود مســیرصحیح اســتفاده از کانــی هــا را بــه انحــراف کشــاندند. ایــن باعــث شــد تــا عــده ای بــه یکبــاره وجــود هرگونــه اثــر  وخاصیتــی  را در ســنگ هــای جواهــر منکر شده و بنابراین اســتفاده از جواهــرات در حــل معضــلات روان و مشــکلات جســم انســان تعطیــل شــود. بــه همیــن دلیــل نســل بعــد، در پــی بــاز کــردن راهــی نــو بــه مطالعــه  جدیــدی از جواهــرات روی آورد و درچنــد قــرن اخیــر، روش علمــی کانــی شناســی، کاربــرد کانــی هــای طبیعــی  را در صنعــت دنبــال و بهــره گرفتــن از آن را در زمینــه هایــی کــه فاقــد اســتدلال تجربــی بــود مســکوت گذاشــت.

 

الماس

المــاس منعکــس کننــده اراده  وقــدرت شــما از جنبــه الهــی اســت و زمانــی کــه توســط شــخصی کــه در معــرض ارتعاشــات و گرفتــاری هــای شــدید قــرار دارد، اســتفاده شــود، الماس شــفادهنده ای قدرتمنــد اســت. این گوهر کاتالیــزوری اســت بــرای تطبیــق (همراســتا شــدن) شــما بــا فراخــود (خــود در ســطح عالــی روحانــی) و شــما را بــرای رســیدن بــه قــدرت هــای فرارویتــان (مــورد انتظــار) مســتحکم می کنــد. همچنین این گوهر گرانقدر در کنتــرل امیــال نفســانی نیز تاثیــر گــذار اســت. المــاس چاکــرای فوقانــی (چاکــرای اصلــی در فــرق ســر)را بــاز نمــوده و قــدرت هــای ماورائــی و توانایی هــای بالقــوه در ســعی  وعملکــرد فــردی، وفــاداری  وصداقــت، پاکــی و اخــلاص نیــت را در شــما افزایــش می دهــد. زمانــی کــه المــاس را بــا ســنگ هــای زینتــی دیگــر در هــم آمیزنــد، اثــرات شــفابخش ایــن ســنگ هــا بــه مراتــب افزایــش خواهــد یافــت.

 المــاس شــجاعت خاصــی را در شــما ایجــاد نمــوده و گفتــه شــده کــه "این گوهر هرگــز نبایــد بــه دیگــری قــرض داده شــود"  واگــر بــا تقلــب  وزور یــا طمــع بدســت آمــده باشــد، در همــان لحظــه ی بدســت آوردنــش حــس گناهــی بنــام کارمــا در فــرد ایجــاد می گردد. متاســفانه بــا وجــود خــواص  و ویژگــی هــای بســیار زیبــای آن، المــاس بــه یکــی از کریســتال هایــی کــه باعــث مــرگ و خونریــزی هــای فــراوان شــده، تبدیــل گشته اســت.

نظرات
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد
اخبار سایر رسانه ها