افسانه سنگ های تولد در سنت غربی

افسانه سنگ های تولد در سنت غربی

با گســترش اســتفاده از گوهرهــا توســط انســان هــا بــه تدریــج در بیــن آن هــا اعتقــادات پیچیــده  و مرمــوزی بــه وجــود آمــد کــه در آن مذهــب، جــادو و طبابــت بــا هــم ارتبــاط نزدیــک داشــت. بــه طــور مثــال دریــا نــوردان یونانــی همیشه یــک قطعــه آکوامارین همراه خود داشــته انــد  زیرا معتقد بودند که در این صورت پوزیدئــن خــدای دریاهــا از آن هــا محافظــت خواهــد کــرد. ایــن مقالــه در رابطــه بــا 12 ســنگ کهــن اســت کــه افســانه  وابهامــات فراوانــی در رابطــه بــا آن هــا وجــود داشــته واز پازلــی 3 قســمتی تشــکیل مــی شــود.

نخستین تکه پازل

اورشــلیم شــهری کهــن، افســانه ای و نفــوذ ناپذیــر بنــا شــده بر روی 12 ســنگ قدرتمنــد هماننــد زمــرد می باشد. بدین صورت مادر طبیعت با نماد زمرد سالی پر بار را برای آنها به ارمغان می آورد. در این سرزمین افسانه ای 12 قوم زندگی می کردند از 12 پسر یعقوب نبی.

تکه دوم پازل

بخــش دوم پــازل مربــوط بــه حضــرت هــارون بــرادر حضــرت موســی مــی باشــد. او جــزء اولیــن کســانی است کــه بــه خاصیــت ماورائــی ســنگ هــا اعتقــاد داشــت.

در روایتــی از تــورات خداونــد، موســی را بــه ســمت کــوه ســینا خوانــد و موســی همــراه بــرادر خویــش هــارون نبــی و 70 تــن از بــزرگان یهــود بــه ســمت کــوه عــازم گشــتند. خداونــد بــه موســی فرمــود: «بــرادر خــود هــارون و پســرانش نــاداب، ابیهــو، العــازار را از مــردم قــوم یهــود جــدا ســاز و بــه مقــام کاهنــی تعییــن کــن و لبــاس هایــی مخصــوص بــرای هــارون تهیــه نما تــا معلــوم باشــد کــه او بــرای خدمــت بــه مــن جــدا شــده اســت» و در جایــی دیگــر: «بــرای کاهــن یک زره جهــت خواســت خداونــد درســت کــن.... چهــار ردیــف ســنگ قیمتــی روی آن نصــب که هــر یــک از ســنگ هــا  علامــت یکــی از قبایــل بنــی اســرائیل خواهــد بــود و نــام آن قبیله روی آن سنگ حک خواهد شد. که آن به Breastplate  Of  Judgement معروف گشت.»

پنــج مــورد رمــز آلــود و حــل نشــده در مــورد زره هــارون

اولیــن مــورد ایــن اســت کــه آن را زره قضــاوت مــی نامیدنــد، مــورد دوم 12 ســنگی کــه نمــاد 12 قــوم یهــود بــوده اســت. ایفــود ســومین مــورد اســت کــه ســنگ هــا بــر روی آن نصــب مــی شــده و تأکیــد شــده کــه آن همیشــه موقــع عبــادت خداونــد همــراه او باشــد. در چهارمیــن مــورد اشــاره بــه محــل قــرار گیــری ســنگ هــا دارد کــه بایــد در نزدیکــی قلــب کاهــن نصــب شــود و در آخــر پنجمیــن مــورد قــرار گرفتــن اوریــم و تمیــم مرمــوز اســت کــه در داخــل زره قــرار مــی گرفتنــد  وتــا بــه حــال کســی نتوانســته معادلــی بــرای آن ذکــر کنــد. بــه کاربــرد آن هــا اینگونــه اشــاره شــده کــه کاهــن بــه کمــک آن هــا مــی توانســته بــه خواســت خداونــد پــی ببــرد. در 1444 قبــل از میــلاد و بعــد از پایــان حکومــت حضــرت ســلیمان زره همــراه بــا تابــود عهــد و10  فرمــان حضــرت موســی در معبــد حضــرت ســلیمان بعــد از حملــه بابلیــان، بــرای همیشــه مفقــود و مدفــون شــد. لشــکر یهــود همیشــه ایــن ســه را در پیکارهــا همــراه خــود داشــته انــد . آنها معتقد بودند کــه این 3 نماد نیــروی خاصــی بــه آن هــا مــی دهــد.

در ســال 500 قبــل از میــلاد بــا تصــرف بابــل توســط کــورش کبیــر و آزادی یهودیــان، آن هــا بــه ســوی ســرزمین خــود باز گشته، بــه بازســازی اورشــلیم دســت زده  وزره دوم را ســاختند. آنان اعتقــاد داشــتند کــه ایــن زره ارزش بیشــتری نســبت بــه زره هــارون دارد و چنــد ســنگ در آن متفــاوت بــا زره اول اســت. بــه طــور مثــال در زره اول در ردیــف دوم در تــورات اشــاره بــه وجــود یاقــوت کبــود و المــاس دارد کــه در زره دوم جــای آن بــا ســنگ مــاه و لاجــورد عــوض شــده اســت. در ســال 70 میــلادی،600 ســال پــس از ایجــاد امپراطــوری دوم روم، آن هــا ماننــد بابلــی هــا بــه رهبــری Vespasian بــه اورشــلیم هجــوم بــرده  وبــه غــارت و تجــاوز دســت زدنــد و زره دوم هــم بــه دســت آن هــا بــه غنیمــت گرفتــه شــد.

آخرین تکه ی پازل

از دیربــاز 12 ســنگ کهــن را بــه 12 صــورت فلکــی  وهــر کــدام از مــاه هــای ســال نســبت مــی داده انــد. بــه طــور مثــال از شــواهدی کــه در لهســتان قــرن هجدهــم موجــود اســت مــردم بــرای دور مانــدن از جــادو و خطــر در هــر مــاه یــک نــوع ســنگ خــاص را اســتفاده مــی کردنــد کــه ایــن رســم تــا بــه امــروز ادامــه دارد و مــردم هــر مــاه را بــه یــک ســنگ خــاص اختصــاص مــی دهنــد و خــواص گوناگونــی را بــرای آن ذکــر مــی کننــد.

رابطــه ســحرانگیزی بیــن ایــن ســه داســتان وجــود دارد و تعــداد زیــادی از ســنگ هــای ذکــر شــده در ایــن ســه داســتان مشــابه یکدیگرنــد و تفــاوت اندکــی بیــن آن هــا وجــود دارد.

بــا ایــن حــال تأثیــر آداب  ورســوم، ســلیقه هــا  وترجمــه هــای گیــج کننــده از آن هــا باعــث شــده اســت کــه از ریشــه هــای کهــن  وتاریخــی خــود دور شــوند  و مــا تــا بــه امــروز نتوانیــم اطلاعــات کاملــی از آن هــا داشــته باشــیم.

نظرات
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد
اخبار سایر رسانه ها