اونس طلا1750.9
مظنه4,956,000
18 گرم1,144,000
ارزش سکه11,165,868
قدیم (بهار)11,350,000
جدید (امامی)11,695,000
نیم5,950,000
ربع3,500,000
 

۸۸۱ هزار فقره چک در خردادماه برگشت خورد/ کدام استان بیشترین چک برگشتی را دارد؟

بالغ بر ٨٨١ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٨٦ هزار میلیارد ریال در خردادماه ٩٩ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش سایت طلا ، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود ٧ میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٥٤٤ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٩ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 1.2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 13.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر 2.5 میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٧٨٩ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در خردادماه سال جاری 50.3 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 32.2 درصد، 10.4 درصد و 7.7 درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 63.5 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (51.1 درصد)، اصفهان (6.4 درصد) و خراسان رضوی (٦ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بیش از 7 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٣٥٨ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٩ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 0.4 درصد و 14.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 88.8 درصد و ٨٨ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در اردیبهشت ماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل 87.5 درصد و 87.7 درصد و در خردادماه ١٣٩٨ به ترتیب برابر 90.6 درصد و 88.9 درصد بوده است.

حدود 2 میلیون و 300 هزار فقره چک به ارزشی حدود 702 هـزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٩ در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد و ارزش (هرکدام ٨٩ درصد) از کل چک‌های مبادلـه‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی بـه کـل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گـیلان (92.3 درصد)، البرز (90.5 درصـد) و مازندران(90 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (81.9 درصد)، چهارمحال و بختیاری (٨٥ درصد) و کردستان (85.4 درصد) پایین‌ترین نسبت تعـداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (91.4 درصد)، البرز (90.7 درصد) و هرمزگان (90.4 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های خراسان جنوبی (78.6 درصد)، سیسـتان و بلوچسـتان (80.2 درصد) و لرستان (80.8 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادلـه شـده در استان را به خـود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

بالغ بر ٨٨١ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٨٦ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٩ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 11.7 درصد کاهش و از نظر مبلـغ 11.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 11.2 درصد و١٢ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل 12.5 درصد و 12.3 درصد و در خردادماه سال ١٣٩٨ به ترتیب برابر 9.4 درصد و 11.1 درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٢٦٩ هزار فقره چک بـه ارزشی حدود ٨٧ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 10.6 درصد و از نظر ارزش ١١ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌هـای مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (18.1 درصد)، چهارمحال و بختیاری (١٥ درصد) و کردسـتان (14.6 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان(7.7 درصد)، البرز (9.5 درصد) و مازندران (10 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسـان جنوبی(21.4 درصد)، سیستان و بلوچستان (19.8 درصد) و لرستان (19.2 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (8.6 درصد)، البرز (9.3 درصد) و هرمزگان (9.6 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک عللحدود 858 هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٧٣ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٩ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 97.3 درصد و از نظر ارزش 92.9 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢٥٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٦ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 96.4 درصد و از نظر مبلغ 88.2 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

خبر های فعال سایت 0

سایر خبر های این گروه
.
اطلاع پاسخ کاربران به نظر شما و ارسال خبرنامه های سایت طلا با ایمیل
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد