اونس طلا1943.3
مظنه10,647,000
18 گرم2,457,800
ارزش سکه23,987,691
قدیم (بهار)27,000,000
جدید (امامی)18,800,000
نیم16,700,000
ربع11,350,000

محاسبه حقوق و دستمزد را خودتان انجام دهید + نحوه محاسبه

سر انجام پس از کش و قوس های فراوان، در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران در نشست هشت ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار تعیین شد.

به گزارش سایت طلا، سر انجام پس از کش و قوس های فراوان، در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران در نشست هشت ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار تعیین شد.

ساعت های اولیه بامداد ۲۹ بود که میزان افزایش حقوق کارگران پس از یک جلسه هشت ساعته و در آخرین روز روز سال اعلام شد. بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ با افزایش ۲۷ درصدی از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت. پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه‌ مبلغ ۸۳۵۹۶ تومان روزانه تصویب شد.

با توجه به ارقام اعلامی میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» متفاوت است. در ابتدا به توضیح تفاوت این دو گروه می پردازیم:

-«کارگران حداقلی بگیر» کارگرانی هستند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد.

-«سایر سطوح مزدی»، کارگران دارای بیش از یک سال سابقه کار را شامل می شود.

میزان افزایش پایه حقوق و کارگران حداقلی بگیر

دستمزد «کارگران حداقلی بگیر» (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به حقوق پایه سال ۱۴۰۱ از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان افزایش یافت.

حقوق کارگران حداقلی بگیر
ردیف دریافتی های کارگران حداقلی بگیر ماهیانه (تومان)
حقوق پایه (۳۰ روزه) ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان
کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان
حق بن کارگری ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
حق اولاد یک فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان
حق اولاد دو فرزند ۱ میلیون و ۶۱ هزار و ۶۵۶ تومان

به جز حقوق پایه این گروه از کارگران میزان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حق بن کارگر را نیز دریافت خواهند کرد. برای این گروه از کارگران ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن نیز در نظر گرفته شده است.

حق اولاد کارگران

به کارگران حداقلی بگیر در ازای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان به عنوان حق اولاد پرداخت می‌شود بر این اساس حق اولاد دو فرزند زیر ۱۸ سال یک میلیون و ۶۱ هزار و ۶۵۶ تومان خواهد بود.

مجموع حقوق و مزایایی یک کارگر حداقلی بگیر با دو فرزند در سال ۱۴۰۲ برابر با ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۹۹۴ تومان خواهد.


نحوه محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار

حقوق کارگران مجرد چقدر است؟

مجموع حقوق و مزایای یک کارگر حداقلی بگیر اگر فرزندی نداشته باشد در سال ۱۴۰۲ برابر با ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان خواهد بود.

حقوق کارگران بدون فرزند
ردیف دریافتی های کارگران حداقلی بگیر ماهیانه (تومان)
حقوق پایه (۳۰ روزه) ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان
کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان
حق بن کارگری ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
دریافتی ماهیانه کارگر مجرد (بدون فرزند) ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان

حقوق کارگران با یک فرزند چقدر است؟

مجموع حقوق و مزایای یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ برابر با ۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۲ تومان خواهد بود.

حقوق کارگران با یک فرزند
ردیف دریافتی های کارگران حداقلی بگیر با یک فرزند ماهیانه (تومان)
حقوق پایه (۳۰ روزه) ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان
کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان
حق بن کارگری ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
حق اولاد یک فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان
دستمزد ماهیانه کارگر با یک فرزند ۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۲ تومان

حقوق کارگران با دو فرزند چقدر است؟

مجموع حقوق و مزایای کارگر حداقلی بگیر با دو فرزند در سال ۱۴۰۲ برابر با ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۹۹۴ تومان خواهد بود.

حقوق کارگران با دو فرزند
ردیف دریافتی های کارگران حداقلی بگیر با دو فرزند ماهیانه (تومان)
حقوق پایه (۳۰ روزه) ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان
کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان
حق بن کارگری ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
حق اولاد دو فرزند ۱ میلیون و ۶۱ هزار و ۶۵۶ تومان
دستمزد ماهیانه کارگر با دو فرزند ۸ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۹۹۴ تومان

میزان افزایش سایر سطوح مزدی و کارگران با یک سال سابقه

دستمزد «سایر سطوح مزدی» یا کارگران دارای بیش از یکسال سابقه، «۲۱ درصد» نسبت به حقوق پایه سال ۱۴۰۱ به اضافه «۲ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۸۸۰ ریال» افزایش یافت. کارگران با بیش از یک سال سابقه کار مشمول دریافت «پایه سنواتی» می شوند و این رقم علاوه بر افزایش ۲۱ درصدی و رقم ثابت، باید به حقوق پایه آنها اضافه خواهد شد. پایه سنواتی برای سال ۱۴۰۲ رقم ۲۱۰ هزار تومان است.

همانند کارگران حداقلی بگیری، کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومانی و حق بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی نیز به دستمزد کارگران با سابقه اضافه خواهد شد.

حق اولاد در دستمزد کارگران حداقلی بگیر و کارگران با سابقه یکسان است و در ازای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان به دستمزد کارگران افزوده میشود.

حداقل حقوق کارگران با سابقه
ردیف دریافتی های کارگران حداقلی بگیر ماهیانه (تومان)
حقوق پایه (میزان افزایش نسبت به حقوق پایه ۱۴۰۱) ۲۱ درصد + ۲۵۰ هزار و ۷۸۸ تومان
پایه سنواتی (باید به حقوق پایه ۱۴۰۲ اضافه شود) ۲۱۰ هزار تومان
کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان
حق بن کارگری ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
حق اولاد یک فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان
حق اولاد دو فرزند ۱ میلیون و ۶۱ هزار و ۶۵۶ تومان

عیدی کارگران چقدر است؟

همچنین مبلغ حداقل عیدی کارگران مطابق قانون کار در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان و حداکثر عیدی کارگران ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ هزار تومان تعیین شده است.

خبر های فعال سایت 0
خبر های پربازدید سرگرمی و گوناگون

سایر خبر های این گروه
.
اطلاع پاسخ کاربران به نظر شما و ارسال خبرنامه های سایت طلا با ایمیل
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد