اونس طلاکلیک
مظنهکلیک
18 گرمکلیک
ارزش سکهکلیک
قدیم (بهار)کلیک
جدید (امامی)کلیک
نیمکلیک
ربعکلیک

7 اعتیاد عجیب در جهان که شما را می ترسانند

اعتیاد معمولا به مصرف مواد مخدر اطلاق می شود در حالی در دنیا برخی از مردم به چیزهای عجیبی اعتیاد دارند که آن ها به هیچ عنوان جز مواد مخدر به حساب نمی آیند.

هیچ کدام از چیزهایی که در این خبر نام برده می شود جز مواد مخدر به حساب نمی آیند اما مصرف برخی از آن ها می تواند آسیب هایی جدی به سلامت فرد وارد کنند.

1. اعتیاد به شیشه

حتی دسـت زدن بـه شیشـه ها هـم خطرناک است چـه برسـد بـه بلعیدن و وارد شدن آن به معده. خـوردن شیشـه اعتیـاد چنـدان نـادری هـم نیسـت و معمـولا بـا هدف جلـب توجـه انجام می گیـرد امـا کـسـانی کـه ایـن کار را انجـام می دهند جراحـات زیادی را تجربه می کنند .

2. اعتیاد به خوردن خاک و گل

منشـا ايـن اعتیـاد ، هـرزه خواری است کـه خـوردن گل و لای یکـی از نمونه هـای رایج آن است و در بعضـی از فرهنگ هـا نیز رواج دارد. ایـن اخـتـلال دلايـل مختلفـى مـثـل كـم خـونـی، فقـر آهـن، اختلالات روانـی و کمبود روی دارد.

خاک

3.اعتیاد به کندن موها

کسـانی کـه چنین اعتیـادی دارند گاهـا در شـرایطی قـرار می گیـرند که کنترلی روی خودشـان نـدارند و البتـه این اختلال فقط به کندن موی سر محدود نمی شود. آن هـا معمـولا دچـار ناراحتـی و اختـلال در عملکـرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه های مهم دیگر می شوند.

4. اعتیاد به خوردن صابون

خـوردن مـواد شـوینده و بهداشـتی عجیـب و غیرقابـل درک است امـا بایـد بدانیـد چـنـدان نـادر هـم نیسـت. شـاید گاز زدن صابون هـای جامـد باعـث مـرگ در لحظـه شـما نشـود امـا بهتـر است بدانیـد چندیـن مـورد مـرگ در اثـر خوردن پودر شوینده لباس در دنیا ثبت شده است.

5. اعتیاد به عشق یکطرفه


شـاید باورکـردن ایـن نـوع از اعتیـاد سـخت باشـد امـا آدم هـا می توانـند بـه درد کشیدن از عشـق یک طرفـه معتـاد شوند. ایـن موضـوع از لحـاظ علمـى اثبات شـده و اسـکن مغزی افـراد مبتـلا نشـان داده و بررسـی شده این شرایط مثل اعتیاد به کوکائین است.

عشق

6.اعتیاد به خوردن گچ

ایـن یـک نـوع عجیـب دیگر از اختـلال پیکا (هرزه خواری) اسـت و در بیـن بزرگسـالان شـایع است. با اینکـه گچ هـا برچسـب غیر سـمی دارنـد امـا در مسـیر تولیدشـان و رسـیدن بـه دسـت افـراد ممکن است توسـط خیلی چیزهـا آلـوده شوند و بـرای گوارش مشکل ساز باشند.

خبر های پربازدید 0
خبر های فعال سایت 0
خبر های پربازدید سرگرمی و گوناگون

سایر خبر های این گروه
.
اطلاع پاسخ کاربران به نظر شما و ارسال خبرنامه های سایت طلا با ایمیل
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد