نرخ برابری ارزها به دلار

USD-ARS
USD-AUD
USD-BHD
USD-BWP
USD-BRL
USD-BND
USD-BGN
USD-CAD
USD-CLP
USD-CNY
USD-COP
USD-HRK
USD-CZK
USD-DKK
USD-EUR
USD-HKD
USD-HUF
USD-ISK
USD-INR
USD-IDR
USD-IRR
USD-ILS
USD-JPY
USD-KZT
USD-KRW
USD-KWD
USD-LYD
USD-MYR
USD-MUR
USD-MXN
USD-NPR
USD-NZD
USD-NOK
USD-OMR
USD-PKR
USD-PHP
USD-PLN
USD-QAR
USD-RON
USD-RUB
USD-SAR
USD-SGD
USD-ZAR
USD-LKR
USD-SEK
USD-CHF
USD-TWD
USD-THB
USD-TTD
USD-TRY
USD-AED
USD-GBP
USD-VEF