برای این شهر هیچ اوقات شرعی درج نشده است.
نام شهر خود را با نوشتار های مختلف امتحان کنید
مثلا: آق قلا یا آققلا
اوقات شرعی تمام شهر های ایران